Teams

Sano Braves (U15)

Regional Association: North Kanto

  • U19
  • U15

Players

Player Name Age
Matsumura Juri 14
Riku Tanaka 13
Ryuki Ozeki 14
Sakutaro Kanno 13
Tomoki Kurihara 14
Toshiki Watanabe 15
Yuina Yageta 16
Yuto Yageta 14
haruto suto 12
shota ojiro 12