Teams

Sano Braves (U15)

Regional Association: North Kanto

  • U19
  • U15

Players

Player Name Age
Matsumura Juri 15
Kiyo Fujikawa 19
Riku Tanaka 13
Ryuki Ozeki 15
Sakutaro Kanno 14
Tomoki Kurihara 15
Toshiki Watanabe 15
Yuina Yageta 17
Yuto Yageta 15
chihaya arakawa 15
haruto suto 12
ikuho Kakinuma 15
shota ojiro 12